UMOWA LICENCYJNA

 

Postanowienia Ogólne

 1. Firma Galactica sp.j. Raatz i wspólnicy z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 189, legitymująca się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000235648, REGON 340042630, NIP 5542637995 (dalej: Licencjodawca) udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego pod nazwą: Galactica Panotica 4.0 (dalej: Program) i innych materiałów niezbędnych do użytkowania Programu, za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w niniejszej umowie licencyjnej (dalej: Licencja).

 2. Program jest licencjonowany, a nie sprzedawany.

 3. Jeśli użytkownik Programu (dalej: Licencjobiorca) akceptuje niniejszą Licencję poprzez uiszczenie płatności za subskrypcję albo poprzez korzystanie z Programu, wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich zawartych w nin. dokumencie postanowień oraz na przesyłanie niezbędnych danych podczas aktywacji i podczas korzystania z Programu. Jeśli Licencjobiorca nie zaakceptuje ani nie będzie przestrzegał niniejszych postanowień, nie może korzystać z Programu ani jego funkcji.

 4. Licencjobiorcą mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność zarobkową nie posiadające statusu konsumenta w rozumieniu prawa polskiego lub jego odpowiednika w kraju właściwym dla Licencjobiorcy.

 5. Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny na mocy niniejszej Umowy. W szczególności niniejsza Licencja nie daje Licencjobiorcy żadnego prawa, aby:

  1. oddzielnie używać lub wirtualizować funkcje Programu

  2. publikować, kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, przenosić ani wypożyczać Program

  3. przekazywać Program

  4. omijać techniczne restrykcje i ograniczenia Programu

  5. wykorzystywać Program jako oprogramowanie serwera lub używać go na potrzeby hostingu treści komercyjnych, udostępniać oprogramowanie jednocześnie wielu użytkownikom do korzystania w sieci, instalować oprogramowanie na serwerze i umożliwiać użytkownikom zdalny dostęp lub instalować oprogramowanie na urządzeniu do użytku wyłącznie przez użytkowników zdalnych

  6. odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować oprogramowanie lub podejmować próby takich działań, chyba że na mocy przepisów prawa obowiązującego w kraju w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa jest to dozwolone, mimo braku takiego zezwolenia w niniejszej Licencji. Licencjobiorca może wówczas działać tylko w ramach tych przepisów lub

  7. korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcji Programu nie może utrudniać dostępu do tych funkcji innym osobom ani mieć na celu uzyskania dostępu do lub korzystania z jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci bez odpowiednich uprawnień

   

 6. O ile nie zostało to wyraźnie określone w Licencji, Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy licencji ani żadnych innych praw jakiegokolwiek rodzaju z patentów, wiedzy specjalistycznej, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych albo innej własności intelektualnej, które posiada i kontroluje Licencjodawca, w tym w szczególności wszelkich nazw, wizualnej postaci produktów, logo lub odpowiedników.

 7. Jeśli Licencjobiorca przekazuje Licencjodawcy jakikolwiek pomysł, propozycję, sugestię albo opinię, w tym w szczególności pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ulepszenia produktów, przekazuje wówczas na rzecz Licencjodawcy bez jakichkolwiek opłat, tantiem lub innych zobowiązań względem Licencjobiorcy - prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, tworzenia opracowań, używania, udostępniania i komercjalizowania opinii i pomysłów w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu.

Pola Eksploatacji

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do czasowego zwielokrotnienia tj. uruchomienia na urządzeniu końcowym za pośrednictwem sieci internet (dostęp online) Programu w celu korzystania z jego wszystkich funkcjonalności oraz do przetwarzania i przechowywania swoich danych za pośrednictwem Programu na serwerach Licencjodawcy, pod warunkiem zachowania zgodności z wszystkimi postanowieniami niniejszej Licencji.

 2. Prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Programu dotyczy wyłącznie wersji wynikowej (object code) i obejmuje w szczególności: wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie oraz modyfikacje wprowadzonych danych do Programu, prowadzenie procesów doskonalenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem modułów Programu, gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie dokumentacji (plików) oraz zapisów z realizacji procesów doskonalenia, generowanie dokumentów oraz danych wynikowych i podsumowań w postaci raportów.

Okres trwania Licencji i wynagrodzenie

 1. Licencja przysługuje na wykupiony przez Licencjobiorcę okres (dalej: Subskrypcja).

 2. Licencjobiorca ma możliwość przedłużenia okresu subskrypcji w trakcie jej trwania. W przypadku przedłużenia okresu subskrypcji Użytkownik może korzystać z Programu do momentu upływu takiego przedłużonego okresu.

 3. Subskrypcja w zależności od wykupionego Planu upoważnia Licencjobiorcę do używania określonej ilości kont użytkowników Programu w ramach jednej Subskrypcji.

 4. Licencjobiorca nie ma możliwości zrezygnowania z Subskrypcji lub zmniejszenia ilości użytkowników (zmniejszenia Planu taryfowego w ramach Subskrypcji) przed upływem okresu na jaki została pierwotnie wykupiona. Brak użytkowania Programu w całym okresie Subskrypcji lub powiadomienia Licencjodawcy w tym okresie o rezygnacji z wykorzystywania Programu lub kont dostępowych, usunięcie przez Licencjobiorcę wszystkich lub części swoich danych z Programu itp. nie powoduje obowiązku zwrotu jakichkolwiek należności za wykupioną Subskrypcję.

 5. Subskrypcja może być miesięczna, roczna lub trzy letnia. W ramach Subskrypcji Licencjobiorca dokonuje wyboru Planu taryfowego od którego zależy ilość użytkowników, którzy mogą korzystać z Programu w okresie Subskrypcji. Aktualny cennik Subskrypcji oraz sposób płatności za Licencję dostępny są na stronie internetowej pod adresem: hydra40.galactica.pl.

 6. Jeden użytkownik może zalogować się do Programu w danej chwili wyłącznie na jednym urządzeniu. Zalogowanie się przez użytkownika na innym urządzeniu wymaga uprzedniego zakończenia pracy Programu i wylogowania na dotychczasowym urządzeniu.

 7. Licencjobiorca samodzielnie tworzy i usuwa konta użytkowników w ramach wykupionego Planu wg instrukcji dostępnej w Programie. Licencjobiorca samodzielnie ustala i zmienia loginy oraz hasła dostępowe do poszczególnych kont użytkowników.

 8. W okresie trwania Subskrypcji Licencjobiorca może zmienić posiadany Plan na inny zapewniający większą ilość kont użytkowników po zapłacie różnicy w cenie za dany Plan wg aktualnie obowiązującego Cennika, proporcjonalnie do okresu pozostałego do zakończenia Subskrypcji.

 9. Wykupienie określonego Planu w ramach Subskrypcji, nie zobowiązuje Licencjobiorcy do wykupienia takiego samego Planu na dalszy okres przy przedłużeniu Subskrypcji.

Wymagania techniczne

 1. Licencjobiorca uzyskuje dostęp do Programu za pośrednictwem strony internetowej https://hydra.galapp.net.

 2. Korzystanie z Programu może być uzależnione od uprzedniego zawarcia dodatkowej umowy w sprawie elektronicznej wymiany danych pomiędzy stronami.

 3. W związku z zakupem Subskrypcji nie powstaje prawo do otrzymania nośnika z Programem oraz brak jest możliwości zainstalowania Programu na stanowisku lokalnym czy własnym serwerze i korzystania z jego funkcjonalności poza siecią internet tj. w trybie offline.

 4. Działanie Programu i wykorzystywanie jego funkcji wymaga stałego dostępu do sieci internet. Dostęp i korzystanie z internetu (wraz z opłatami) będzie podlegać postanowieniom umowy zawartej z operatorem sieci internet w kraju dostawcy tego typu usług. Licencjobiorca jest zawsze odpowiedzialny wszelkie kwestie powstające w związku z korzystaniem lub dostępem do sieci internet, w tym sieci publicznych/otwartych.

 5. Klient odpowiada za zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt całego zaplecza technicznego (w tym sprzęt, aktualne oprogramowanie, przeglądarka internetowa, łącze internetowe itd.) niezbędnych do korzystania z Programu zgodnie z Licencją. W tym zakresie Licencjodawca nie ma obowiązku udzielania jakiegokolwiek wsparcia czy ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 6. Program do poprawnego działania wymaga urządzenia końcowego wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Licencjobiorca może przed zakupem Subskrypcji nieodpłatnie przetestować w okresie próbnym działanie Programu na własnych urządzeniach i systemach po uprzednim skontaktowaniu się z Licencjodawcą. Licencjodawca nie gwarantuje poprawnego działania Programu na wszystkich urządzeniach końcowych i systemach operacyjnych.

 7. W związku z udostępnianiem Programu online stosuje się zabezpieczenia techniczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu danych tj. Protokół HTTPS.

 8. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest zapewnienie współdziałania z Programem we własnym zakresie, w szczególności poprzez należytą konfigurację, dostosowanie i aktualizację sprzętu oraz oprogramowania, zapewnienie jego interoperacyjności z systemem Programem, stosowanie zabezpieczeń przed atakami sieciowymi, wirusami i innymi próbami ingerencji w przesyłane dane. Powyższe nie oznacza przejęcia przez Licencjodawcę odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłu danych.

Prawa i obowiązki Stron

 1. Licencjodawca w okresie trwania Subskrypcji udziela gwarancji jakości na Program i zobowiązuje się do usuwania z Programu, bez odrębnego wynagrodzenia, wszelkich wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Programu. Zgłoszenie zauważonych nieprawidłowości lub problemów Licencjobiorca dokonuje zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 61-64 (Reklamacje).

 2. Licencjobiorca nie może zwielokrotniać kodu Programu ani tłumaczyć jego formy. Licencjobiorcę obowiązuje zakaz dekompilacji Programu lub jakiejkolwiek innej formy, modyfikacji i ingerowania w Program oraz tworzenia opracowań i rozszerzeń będących pochodną Programu lub instrukcji obsługi.

 3. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania lub udostępniania Programu lub jego kopii osobom trzecim, nie będących zarejestrowanym użytkownikiem Programu – w tym w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie dalszej subskrypcji jako usługa dostępu do Programu.

 4. Licencja jest nieprzenoszalna i nie istnieje możliwość udostępniania Programu oraz przenoszenia jakichkolwiek praw z Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

 5. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Programu i przetwarzania wprowadzonych danych tylko na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Nie może on udostępniać opcji administracyjnych Programu podmiotom trzecim, ani też nie może używać Programu na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

 6. Licencjobiorca, który dokonał zakupu Subskrypcji ma prawo do otrzymania kopii danych wprowadzonych do Programu na nośniku za dodatkową opłatą (Usługa dodatkowa) zgodną z Cennikiem znajdującym się pod adresem: hydra40.galactica.pl.

 7. Licencjodawca bezpłatnie udostępnia nowe wersje Programu oraz dokonuje aktualizacji funkcjonalności programu w okresie trwania Subskrypcji.

 8. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych funkcjonalności Programu polegającej na modyfikacji lub zmianie zasad działania istniejących funkcji, dodawania nowych i usuwania starych funkcji np. generujących problemy czy utrudnienia dla użytkowników bez zgody lub opinii Licencjobiorcy, przy zachowaniu celu i przeznaczenia Programu.

 9. Licencjobiorca w trakcie trwania Subskrypcji ma prawo do otrzymania bieżącej obsługi technicznej. Bieżąca obsługa techniczna oznacza:

  1. dostosowanie, na bieżąco Programu do obowiązujących przepisów prawa

  2. usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości w działaniu Programu

  3. usuwania awarii programu lub aktualizacji

  4. nadzór nad stanem danych i Programu lub aktualizacji po usunięciu wad lub awarii

  5. prowadzenie integralności bazy danych oprogramowania oraz poprawności administrowania

  6. przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń dotyczących błędów w oprogramowaniu, w szczególności związanych z niemożnością zalogowania się do systemu z przyczyn po stronie dostawcy o raz niemożnością wykonywania głównych funkcji systemu związanych z wprowadzaniem i zapisywaniem danych w bazie danych

   

 10. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia Subskrypcji Licencjobiorca ma prawo do bezpłatnego wsparcia technicznego w formie zapytań dotyczących funkcjonowania Programu, przesyłanych na adres mailowy: serwis@galactica.pl

 11. Za pozostałe świadczone usługi przez Licencjodawcę nie objęte Licencją, bieżącą obsługą techniczną (pkt. 35) oraz bezpłatnym wsparciem technicznym (pkt. 36) np. usługa konfiguracji systemu na życzenie Klienta, realizacja zleconych prac dedykowanych, wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi i pracy w systemie po upływie okresu bezpłatnego wsparcia technicznego, będą pobierane dodatkowe opłaty na zasadach wskazanych w Cenniku znajdującym się pod adresem: hydra40.galactica.pl lub indywidulanie uzgodnione i wyceniane wg wybranego pakietu i zakresu usług (dalej: Usługi serwisowe podstawowe i zaawansowane).

Postępowanie z danymi Licencjobiorcy

 1. Dane wprowadzone do bazy danych Programu pozostają własnością Licencjobiorcy i tylko Licencjobiorca ma dostęp do swoich danych za pośrednictwem utworzonych kont użytkowników.

 2. Licencjodawca udostępnia usługę hostingu baz danych na własnych serwerach w ramach wykupionej subskrybcji Programu i nie pobiera z tego tytułu dodatkowych opłat. Hosting danych jest częścią składową funkcjonalności Programu i wyłączona jest możliwości korzystania i przechowywania bazy danych Programu poza serwerem Licencjodawcy.

 3. Licencjodawca dokłada wszelkich starań w celu zachowania integralności, poufności oraz bezpieczeństwa zgromadzonych danych na własnych serwerach. Korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcjonalności Programu drogą elektroniczną, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

 4. Warunkiem poprawnej pracy Programu jest właściwe jego użytkowanie, zgodnie z zasadami zawartymi w plikach pomocy (w interfejsie aplikacji) lub dostarczonej instrukcji obsługi.

 5. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Programu, postępowanie z własnymi danymi w Programie, a zarazem zamierzone lub uzyskane wyniki ponosi wyłącznie Licencjobiorca. Licencjodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Licencjobiorcę danych.

 6. Licencjobiorca w każdej chwili w trakcie trwania okresu Subskrypcji może samodzielnie wprowadzać, modyfikować i usuwać dane wprowadzone do Programu.

 7. Brak przedłużenie Subskrypcji Programu spowoduje usunięcie danych Licencjobiorcy znajdujących się w bazie Programu, a Licencjodawca nie ma obowiązku ich dalszego przechowywania lub archiwizowania po zakończeniu Subskrypcji poza okresem wskazanym w warunkach nin. Licencji. Trwałe usunięcie danych następuje po upływie okresu 3 miesięcy od zakończenia Subskrypcji, chyba że Licencjobiorca wcześniej samodzielnie dane usunie lub zleci Licencjodawcy trwałe usunięcie danych.

Odpowiedzialność Licencjodawcy

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Programu do celów zakładanych przez Licencjobiorcę. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Programu oraz jakiekolwiek skutki spowodowane modyfikacjami Programu dokonanymi przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

 2. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za brak działania Programu na konkretnym komputerze (serwerze) Licencjobiorcy, w tym w szczególności wystąpienia zakłóceń i przerw w funkcjonalności Programu wywołanych różnicami sprzętowymi, ustawieniem połączeń internetowych, albo personalizacją środowiska systemowego i programistycznego Licencjobiorcy.

 3. Licencjodawca nie gwarantuje, że Program będzie zawsze działać w sposób ciągły, bezbłędny i nieprzerwany, lub będzie zgodny z wymogami sprzętowymi lub systemowymi komponentów dostarczonych przez podmioty trzecie. Program udostępniany jest w formacie „as is” (takie jakie jest) i jest używane przez Licencjobiorcę na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.

 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Licencji oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez Licencjobiorcę Programu, w tym te spowodowane wadami i błędami Programu, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utracone przez Licencjobiorcę informacje lub dochody, nie odpowiada za niemożność efektywnego korzystania z używanego przez Licencjobiorcę Programu, lub wynikające z zaistniałej awarii komputera (serwera), nie odpowiada też za powstałą dysfunkcjonalność innego oprogramowania wykorzystywanego dotychczas przez Licencjobiorcę.

 5. Oparta na rękojmi przy sprzedaży lub jej odpowiednika w kraju Licencjobiorcy odpowiedzialność Licencjodawcy za wady fizyczne i prawne Programu jest zgodnie wyłączona przez Strony.

 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność funkcjonalnego korzystania przez Licencjobiorcę z Programu w całości lub części w przypadku, gdy jest to spowodowane aktualizacją lub modyfikacją oprogramowania, dla którego Program stanowi dodatek, bądź aktualizacją i modyfikacją innych programów komputerowych użytkowanych przez Licencjobiorcę.

 7. W żadnym przypadku poza winą umyślą Licencjodawcy nie będzie on odpowiadał wobec Licencjobiorcy za jakiekolwiek szkody, utratę zysków, utratę dobrego imienia, utratę zarobków pracowników, przestoje w pracy i/lub awarie lub niepoprawne działanie komputera i/lub koszty dostarczenia zamiennika oprogramowania lub usług niezależnie od tego, czy roszczenie odszkodowania opiera się na odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, czy na dowolnej innej. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie opiera się na fakcie, że pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony Licencjodawcy, mogą wystąpić problemy spowodowane błędem w oprogramowaniu lub niewłaściwym działaniem systemu informatycznego.

 8. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Licencji jest w każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą Licencjobiorca rzeczywiście zapłacił na poczet Subskrypcji Programu do dnia powstania szkody.

 9. Licencjobiorca będzie wykorzystywał Program wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i dane gromadzone w udostępnionym Licencjobiorcy Programie jak też za świadczone przez Licencjobiorcę usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich, a związane z oprogramowaniem.

 10. Jeśli z jakichkolwiek powodów podane powyżej wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności w tym z tytułu dorozumianych rękojmi miałby by się okazać w całości lub części bezskuteczne, wówczas wszelkie stosowane w to miejsce regulacje i zasady odpowiedzialności Licencjodawcy w okresie obowiązywania niniejszej Licencji są ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo. Licencjobiorca ma jednak możliwość dochodzenia roszczeń tylko w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

Poufność

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy licencyjnej, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.

 2. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa (know-how), co do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje Poufne oznaczają w szczególności wszelkie informacje, dane, dokumenty, plany, strategie działalności, projekty, procedury, systemy, w szczególności o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, produkcyjnym, finansowym, prawnym, informatycznym, organizacyjnym oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

 3. Na mocy nin. umowy licencyjnej nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do Licencjodawcy.

 4. Bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, żadna ze Stron nie opublikuje ani w żaden inny sposób nie ujawni pośrednio lub bezpośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych udostępnionych mu przez drugą stronę w związku z realizacją niniejszej Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej.

 5. Każda Strona zobowiązana jest podjąć wszelkie uzasadnione środki ostrożności by uchronić i zapewnić poufność Informacji Poufnych oraz wszelkich dokumentów i nośników danych zawierających takowe informacje oraz niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o wiadomym jej wypadku takiego nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Poufnych.

 6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych, które:

  1. w dacie zawarcia niniejszej Umowy lub w dowolnym czasie po tej dacie są powszechnie znane bez naruszenia postanowień niniejszej umowy;

  2. co do których Strona wykaże, że były jej znane przed ich ujawnieniem

  3. muszą zostać ujawnione w związku z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym muszą zostać przedstawione władzom administracyjnym, sądom lub organom rządowym.

  4. Strona powierzająca uprzednio w formie pisemnej zezwoliła na ich ujawnienie.

 7. Strony przyjmują do wiadomości i uznają, że jakiekolwiek naruszenie zasad poufności określonych w niniejszej Umowie spowoduje szkodę dla drugiej Strony. W przypadku naruszenia zasad poufności określonych w niniejszej Umowie, Strona naruszająca zobowiązana jest do naprawiania szkody drugiej Stronie w pełnej wysokości.

Dane osobowe

 1. W przypadku powstania konieczności powierzenia Licencjodawcy przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Licencjobiorcę w związku zawarciem niniejszej umowy licencyjnej i użytkowaniem Programu, Strony będą stosować i spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 2. W takim wypadku Licencjobiorca zobowiązany jest przed powierzeniem danych osobowych Licencjodawcy powiadomienia go o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: serwis@galactica.pl oraz zobowiązany jest do zawarcia umowy z Licencjodawcą o powierzenie przetwarzania danych osobowych wg udostępnionego wzoru.

Reklamacje

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu w okresie Subskrypcji oraz świadczonej przez Licencjodawcę usługi hostingowej należy zgłaszać w formie reklamacji na adres elektroniczny serwis@galactica.pl

 2. Reklamacja winna być sporządzona przez Licencjobiorcę w formie elektronicznej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres podany powyżej pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.

 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Licencjobiorca otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Licencjobiorcę, przedmiot oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Licencją zastosowanie mają przepisy polskiego prawa w tym polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na kraj pochodzenia Licencjobiorcy.

 2. Strony zgodnie potwierdzają, że miejscem wykonania Licencji i świadczenia usługi Subskrypcji jest miejsce siedziby Licencjodawcy.

 3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Licencją w tym dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Licencjodawcy.

 4. Jeśliby którekolwiek postanowienie Licencji okazało by się nieważne bądź nieskuteczne nie ma to wpływu na obowiązywanie Licencji w pozostałej części, a w miejsce postanowień wyłączonych stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego właściwego dla siedziby Licencjodawcy.

Darmowa wersja TRIAL