Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 października 2018r.

DANE FIRMY

Galactica sp.j. Raatz i wspólnicy
ul. Fordońska 189
85-739 Bydgoszcz
NIP: 5542937237

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 1. Serwis nie zezwala na korzystanie z usług osobom poniżej 13-ego roku życia.
 2. Zabrania się za pośrednictwem serwisu rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, innego działania na szkodę pozostałych użytkowników Zleceniobiorcy, udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemy banerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą czynność wykonywaną za pośrednictwem jego konta i zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie przekazywać swojego konta, osób obserwujących, nazwy użytkownika ani jakichkolwiek innych praw do konta, a także nie udzielać na nie licencji ani nie przypisywać praw do niego innym osobom. Panotica Hydra zabrania tworzenia kont w imieniu innych osób i użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tego zakazu. Postanowienie to nie dotyczy osób i firm, które uzyskały wyraźną zgodę na utworzenie konta w imieniu pracodawcy lub klienta. Użytkownik oświadcza, iż wszystkie informacje podane przez niego w trakcie rejestracji w Panotica Hydra i w dowolnym innym momencie są prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne oraz zobowiązuje się aktualizować je, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby zapewnić ich prawdziwość i dokładność.
 4. Zabrania się wyłudzania, gromadzenia lub wykorzystywania danych logowania innych użytkowników Panotica Hydra.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy i dbanie o jego bezpieczeństwo.
 6. Zabronione jest oczernianie, prześladowanie, wykorzystywanie, nękanie i zastraszanie innych osób i podmiotów, a także podszywanie się pod inne osoby lub podmioty. Ponadto niedozwolone jest publikowanie za pośrednictwem usług prywatnych lub poufnych informacji (swoich lub innych osób), w tym między innymi danych kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego, numerów PESEL lub innych numerów identyfikacyjnych, prywatnych numerów telefonu bądź adresów e-mail.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne postępowanie i wszelkie dane, teksty, pliki, informacje, nazwy użytkownika, obrazy, treści graficzne, zdjęcia, profile, pliki audio i wideo, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła autorskie, aplikacje, linki i inne treści lub materiały (zwane łącznie „treściami”) przesyłane, publikowane lub wyświetlane przez użytkownika za pośrednictwem serwisu.
 8. Zabronione jest wprowadzanie zmian do serwisu, dostosowywanie lub ulepszanie go, a także modyfikowanie lub dostosowywanie innych witryn, aby fałszywie wykazywały związek z usługą lub systemem Panotica Hydra.
 9. Zabrania się tworzenia lub wysyłania niechcianych wiadomości e-mail do użytkowników Panotica Hydra, a także dodawania niechcianych komentarzy, polubień i innych form komercyjnych lub napastliwych komunikatów (znanych jako „spam”).
 10. Niedozwolone jest używanie nazw domen lub adresów URL witryn w nazwie użytkownika, chyba że uzyskano na to wcześniej pisemną zgodę serwisu Panotica Hydra.
 11. Zabrania się zakłócania działania serwisu lub serwerów czy sieci związanych z serwisem, m.in. poprzez przesyłanie jakichkolwiek robaków, wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego kodu zakłócającego działanie oprogramowania i systemów informatycznych lub uszkadzającego je. Niedozwolone jest modyfikowanie i zakłócanie sposobu wyświetlania strony internetowej Panotica Hydra w przeglądarce lub na urządzeniach użytkowników poprzez wstawianie zawartości bądź kodu lub w inny sposób.
 12. Zabrania się tworzenia kont w serwisie przy użyciu nieautoryzowanych środków, w tym między innymi urządzeń automatycznych, skryptów, robotów internetowych typu bot, spider, crawler czy scraper.
 13. Nie wolno ograniczać innym użytkownikom możliwości korzystania z serwisu ani zachęcać innych użytkowników do naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub innych zasad systemu Panotica Hydra lub ułatwiać im naruszania tych postanowień.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Panotica Hydra zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Panotica Hydra nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane za pośrednictwem serwisu. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. W przypadku naruszenia przez użytkownika litery lub ducha niniejszego Regulaminu albo narażenia systemu Panotica Hydra na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części serwisu.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie, zakończenia świadczenia usług bądź zablokowania dostępu Użytkownika do serwisu z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań z tego tytułu. Użytkownik może samodzielnie dezaktywować swoje konto w Panotica Hydra. W przypadku zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu lub dokonania przez Użytkownika dezaktywacji konta dane Użytkownika zapisane na tym koncie (w tym zdjęcia, komentarze, polubienia, znajomi oraz wszystkie inne dane) nie będą już dostępne za pośrednictwem tego konta (np. inni użytkownicy nie będą mogli przejść do nazwy użytkownika i zobaczyć jego zdjęć), jednak mogą one pozostać w serwisie i być wyświetlane za jego pośrednictwem (np. jeśli treści Użytkownika zostały udostępnione przez innych użytkowników).
 2. Panotica Hydra zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu dowolnemu użytkownikowi z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie.
 3. Serwis może, ale nie musi usuwać, edytować, blokować i/lub monitorować treści lub konta zawierające treści, które uznamy za naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania wobec innych użytkowników korzystających z usług w sieci i poza nią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Panotica Hydra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkowników. Panotica Hydra zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do monitorowania sporów pomiędzy użytkownikami i ingerowania w nie.
 5. Serwis oraz wiadomości pochodzące z serwisu mogą zawierać linki do witryn lub funkcji należących do podmiotów zewnętrznych. Linki do witryn i funkcji należących do podmiotów zewnętrznych mogą znajdować się także w obrazach i komentarzach wyświetlanych za pośrednictwem serwisu. Serwis zawiera też treści podmiotów zewnętrznych, których nie kontrolujemy, nie monitorujemy ani nie zatwierdzamy. Ponadto niektóre funkcje serwisu mogą umożliwiać współdziałanie usług z witrynami i funkcjami zewnętrznymi, w tym aplikacjami, za pośrednictwem których serwis lub profil Użytkownika łączą się z witryną lub funkcją zewnętrzną. Przykładowo w ramach serwisu możemy oferować funkcję, która umożliwia udostępnianie treści pochodzących z serwisu lub treści Użytkownika podmiotom zewnętrznym, co może skutkować publikacją tych treści w serwisach lub aplikacjach zewnętrznych. Korzystanie z tego typu funkcji zazwyczaj wymaga zalogowania się do konta w serwisie zewnętrznym. Użytkownik dokonuje tego na własną odpowiedzialność. Panotica Hydra nie posiada kontroli nad żadnym z serwisów zewnętrznych ani nad ich zawartością. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Panotica Hydra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi i funkcje zewnętrzne. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty za przesyłanie danych, które zostaną naliczone podczas korzystania z serwisu.
 6. Zabrania się korzystania z automatycznych metod dostępu do danych, takich jak roboty internetowe typu crawler i scraper czy zapisywanie w pamięci podręcznej, w odniesieniu do dowolnych treści zapisanych w serwisie, w tym między innymi profili i zdjęć użytkowników (z wyłączeniem przypadków, gdy jest to wynikiem działania standardowych technologii i protokołów wykorzystywanych przez wyszukiwarki sieciowe za wyraźną zgodą Panotica Hydra).

FORMA PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ:

Zapłaty za zamówioną usługę, po dokonaniu rejestracji, można dokonać z użyciem dostępnych sposobów płatności:

 1.     płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (PayU/przelewem bezpośrednim)
 2.     przelew tradycyjny

Płatności online (PayU) realizowane są w ten sposób, że Klient wybierając tę formę zapłaty w serwisie internetowym zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony serwisu internetowego.

Po zaksięgowaniu przelewu Klient otrzymuje fakturę VAT, która jest wystawiona na dane, które będą podane przy rejestracji profilu. Faktura VAT wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail profilu. Klient otrzymuje pełen dostęp do systemu Panotica Hydra, zgodnie z wybranym okresem subskrypcji.

PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Panotica Hydra nie rości sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek treści przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu. W zamian Użytkownik przyznaje systemowi Panotica Hydra niewyłączną, w pełni bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które użytkownik publikuje za pośrednictwem serwisu. Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności użytkownik może określić, kto będzie mógł zobaczyć jego działania i treści, w tym zdjęcia.
 2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (I) posiada prawa autorskie do treści, które publikuje za pośrednictwem serwisu, lub posiada inne prawo do udzielenia licencji i praw, które zostały określone w niniejszym Regulaminie; (II) publikowanie i wykorzystywanie przez niego treści za pośrednictwem serwisu nie narusza ani nie łamie praw jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w tym między innymi praw dotyczących ochrony wizerunku, praw do ochrony prywatności, praw autorskich, znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw własności; (III) użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie tantiemy, opłaty i inne należności wynikające z publikacji przez niego treści za pośrednictwem serwisu; oraz (IV) użytkownik posiada prawo i zdolność do akceptacji niniejszego Regulaminu na terenie swojej jurysdykcji.
 3. Treści Panotica Hydra są chronione prawami autorskimi, prawami do znaku towarowego, patentami i są objęte tajemnicą handlową i innymi prawami własności. Na podstawie niniejszej umowy z użytkownikiem Panotica Hydra zachowuje wszystkie prawa dotyczące treści i systemu Panotica Hydra. Zabrania się usuwania, modyfikowania lub pomijania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i znakach usługowych lub innych prawach własności zawartych w treściach Panotica Hydra lub dołączonych do nich. Nie zezwala się również na powielanie, zmienianie, modyfikowanie, odtwarzanie, wyświetlanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, nadawanie ani sprzedawanie treści Panotica Hydra, ani też na tworzenie od nich dzieł pochodnych, udzielanie na nie licencji lub korzystanie z nich w inny niedozwolony sposób.
 4. Panotica Hydra dokłada wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom nieprzerwalny dostęp do korzystania z usług, jednak mogą wystąpić sytuacje, w których działanie serwisu może być zakłócone, w tym między innymi podczas zaplanowanych prac technicznych i aktualizacji, a także w przypadku niespodziewanych problemów technicznych bądź awarii łącz telekomunikacyjnych i/lub sprzętu. Panotica Hydra zastrzega też sobie prawo do usunięcia dowolnych treści z serwisu z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Treści usunięte z serwisu mogą być w dalszym ciągu przechowywane przez Panotica Hydra, w tym między innymi w celu przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, jednak mogą one być niedostępne dla użytkownika. Jedynym sposobem ich odzyskania może okazać się ważny nakaz sądowy. Dlatego też serwis Panotica Hydra zachęca swoich użytkowników do tworzenia kopii zapasowych publikowanych przez nich treści. Innymi słowy, system Panotica Hydra nie jest serwisem do przechowywania kopii zapasowych, zatem użytkownik nie może traktować go jako miejsca do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych treści.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Panotica Hydra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane za jego pośrednictwem ani ich nie zatwierdza i nie promuje. Panotica Hydra nie jest zobowiązany do wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek treści. Użytkownicy, których treści naruszają niniejszy Regulamin, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.
 6. Zgodnie z zasadami Panotica Hydra nie akceptujemy ani nie analizujemy treści, informacji, pomysłów, sugestii ani innych materiałów, chyba że zostały przez nas specjalnie zamówione. W takim przypadku podlegają one określonym specjalnym warunkom, przepisom oraz wymaganiom. Celem tego postanowienia jest uniknięcie nieporozumień w sytuacji, w której pomysły użytkownika okażą się zbliżone do pomysłów, które zostały przez nas opracowane lub są przez nas opracowywane.
  W związku z powyższym system Panotica Hydra nie akceptuje niezamawianych materiałów czy pomysłów ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takiego rodzaju materiały czy pomysły, które zostały do niego przesłane. W przypadku, gdy użytkownik pomimo tych zasad zdecyduje się na przesłanie nam treści, informacji, pomysłów, sugestii lub innych materiałów, użytkownik zezwala w ten sposób systemowi Panotica Hydra na bezpłatne i wolne od odpowiedzialności wobec użytkownika wykorzystanie dowolnych przesłanych treści, informacji, pomysłów, sugestii lub innych materiałów w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do rozwoju produktów i usług oraz w celach marketingowych.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH ORAZ INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.
 2. Udostępniamy użytkownikom narzędzia do ochrony praw własności intelektualnej.
 3. Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonych przez Galactica usług rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres Galactica. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Klient może rozwiązać umowę świadczenia usług za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Galactica z postanowień niniejszego regulaminu.

Darmowa wersja TRIAL